Om conzoom®

Læs om, hvordan conzoom® bliver til, vores datadiskretioneringspolitik og historien om conzoom®

Datadrevet segmentering

conzoom® segmenterer forbrugerne i hele Norden på baggrund af hårde data, tal og statistikker. Med conzoom® ved vi meget om mange, men ikke alt om alle; selvom vi hver især er unikke, er der også en række fællestræk ved os mennesker. Træk eller tendenser, der kan findes og måles på kryds og tværs af landet gennem matematisk datamodellering, statistikker og interviews. Det er segmentering, der anvendes bredt i vores samfund til gavn for vores udvikling og fælles forståelse af den enkeltes behov og adfærd

Sådan bliver conzoom® til

conzoom® skabes på baggrund af nationale registerdata om husstande og deres familier i de enkelte lande. Hvert register har sin struktur, og der er forskel på fx ejendomsdata i Danmark og i Sverige, ligesom både lovgivning og datapraksis varierer. conzoom® viser ingen person- eller individoplysninger. I familietræerne nedenfor, har vi forsøgt at vise skabelsen af den nationale segmentering fra den samlede befolkning til conzoom®grupper og endelig conzoom®typer

 

Familietræet illustrerer tilblivelsen

Tilblivelsen af conzoom® indledes ved at kigge på tre overordnede parametre: Geografi, boligforhold og demografi. Det er variable som husstandenes boligtype, ejerforhold og habitationszone, samt familiernes alder, antal af børn, indkomst og formue. I familietræet kan du se en simplificeret illustration af, hvilke variable, der bl.a. har betydning for, hvilken conzoom®gruppe og conzoom®type en husstand klassificeres som. Husstandene fordeles først ud i conzoom®grupper (A-J). De overordnede grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af befolkningen som muligt. Herefter inddeles hver gruppe i et antal conzoom®typer. Typerne er så forskellige fra hinanden som muligt

 

På de farvede streger kan du se eksempler på, at der kan være flere segmenter med fx ens børneforekomst, men hvor husstandene klassificeres forskelligt, fordi de på et andet parameter er forskellige fra hinanden. I den danske conzoom® ses det fx, at typerne B2, A2, D2 og C2 alle fire er børnerige, men differentierer sig ved familiernes økonomi, boligforhold og habitationszoner. Der er langt flere relationer mellem typerne, men i diagrammerne nedenfor har vi for klarhedens skyld valgt at vise relationerne på variablene alder, indkomst og børn

 

De bløde variable kobles på til sidst

Når husstandene er fordelt i enkelte segmenter, beriges de med en række deskriptive variable fra bl.a. IndexDanmark fra Kantar Gallup. Det er disse data, der gør det muligt at beskrive segmenterne ud fra deres forbrugeradfærd, livsstil og holdninger. Beskrivelserne af de enkelte segmenter tager altså udgangspunkt i en bred vifte af de data, vi kan knytte på det enkelte segment

conzoom®Danmark

conzoom®Norge

conzoom®Finland

conzoom®Sverige

Fuld diskretion og anonymitet

Hvert land har sine love og regler i forhold til den nationale dataindsamling og udstilling. Disse regler følger Geomatic naturlivis både i produktionen af conzoom® og i al anden behandling af data, vi foretager. Vores virke og troværdighed er afhængig af, at du kan stole på os, vores samarbejdspartnere og vores metoder

 

Det er derfor vigtigt at påpege, at conzoom® ikke viser person- eller individoplysninger af nogen art. Enhver information, som indgår i segmenteringen, fremstår i aggregeret form. Segmenteringen kan altså på ingen måde identificere hverken enkeltpersoner, familier eller husstande, men alene en række fællestræk ved grupper af sammenlignelige områder

 

Læs om, hvordan vi arbejder med data, diskretionering og klynger her

 

Danmark

I Danmark gælder det, at hverken Danmarks Statistik eller Geomatic i nogen form må videregive data, som kan identificere enkeltpersoner, husstande eller virksomheder. Dette er fastslået i Lov om behandling af personoplysninger, i daglig tale Persondataloven. Data opgøres i klynger af personer og husstande, hvor mindre følsomme data - såsom boligform - indgår fra klynger på tre husstande, mens mere følsomme oplysninger såsom indkomst, alene anvendes på klynger fra fem husstande

 

Derudover har vi et anonymitetsprincip, der betyder, at vi fjerner eventuelle ekstremværdier i statistikkerne. Hvis for eksempel en enkelt person
eller husstand på en vej, altså i en klynge, har en formue eller indkomst, der ligger markant over/under normalen, da sættes loft/bund på denne
person allerede i statistikken, så den aldrig vil fremgå specifikt i statistikken og vedkommende derved kan identificeres. For indkomster og formueforhold er dette beløb sat til +/- 10.000.000 kroner. Det betyder, at alle, der har formuer eller indtægter, der ligger markant højt eller lavt, opskrives/nedskrives henholdsvis til et beløb på +/- 10.000.000 kroner

 

Reglerne for datasikkerhed er nærmere beskrevet i Datasikkerhedsreglement for Danmarks Statistik. Reglementet omfatter de generelle regler for, hvorledes oplysningerne skal beskyttes under opbevaring og bearbejdning i Danmarks Statistik. Derudover regulerer Persondataloven alle forhold omkring indsamling, bearbejdning og videregivelse af persondata, herunder også til markedsføringsmæssige forhold

Finland

Heller ikke i Finland består conzoom® af person- eller individdata. Den finske Persondatalov beskytter enkeltpersoner og definerer reglerne for og anvendelse og beskyttelse af data om privatpersoner, som Geomatic naturligvis følger. Alle de oplysninger, du kan se om de enkelte conzoom®grupper og conzoom®typer i beskrivelserne, fremstår i aggregeret form

 

Norge

Hverken Statistisk Sentralbyrå, Bring Dialog eller Geomatic må under nogen omstændigheder videregive data, der kan identificere enkeltpersoner,
husstande eller virksomheder. Dette er fastslået af det norske Datatilsyn. Derfor er det vigtigt at fastslå, at conzoom® ikke viser person- eller individoplysninger af nogen art. Al information, der indgår i segmenteringen, fremstår i aggregeret form; data forekommer som grupper af personer og husstande

 

Mindre følsomme oplysninger, som boligform, indgår som 1:1 data, mens mere følsomme oplysninger, som indtægt, anvendes i grupper på fire husstande og større. Segmenteringen kan altså på ingen måde identificere enkeltpersoner, familier eller husstande, men kan alene afdække fællestræk og tendenser ved grupper af husstande

 

Reglerne for datasikkerhed er nærmere beskrevet i Håndbok i datasikkerhet og fysisk sikring fra Statistisk Sentralbyrå. Reglementet
omfatter de generelle regler for, hvordan oplysningerne skal beskyttes, under opbevaring og behandling i Statistisk Sentralbyrå. Herudover regulerer det norske Datatilsyn alle forhold knyttet til indsamling, behandling og videregivelse af persondata, herunder også til markedsføringsmæssige formål

 

Sverige

Heller ikke Sverige består conzoom® af person- eller individdata. Al information indgår i en aggregeret form efter reglerne i Personuppgiftslagen (PuL), der administreres af Datainspektionen. Personuppgiftslagen beskytter mennesker mod krænkelse af den personlige integritet og reglerne for databeskyttelse sikrer, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner eller familier i conzoom®

 

Vi ser det som vores pligt at hjælpe dig med at forstå og følge reglerne

Vi ser det som vores pligt at sikre, at vores kunder kender rammerne for brug af personoplysninger. Det gør vi dels af respekt for dig som person, dels
af respekt for vores samarbejdspartnere og ikke mindst den danske befolkning. Har du spørgsmål om Persondataloven eller Markedsføringsloven, i forbindelse med vores samarbejde, så tøv ikke med at spørge os

Lær conzoom®segmenterne at kende

Med nationale conzoom® segmenteringer i alle fire nordiske lande, er conzoom® det eneste datadrevne segmenteringsværktøj, der kan operationaliseres på tværs af de nordiske landegrænser. Segmenterne er dannet ud fra nationale registre i de enkelte lande og fordi der er forskel på både tilgængeligheden af data, reglerne for datas anvendelse og - især - på de mennesker, der bor i det enkelte land, så varierer antallet af grupper og typer på tværs. Læs om conzoom® i det enkelte land ved at vælge, hvilket land, du vil være klogere på

Få adgang til conzoom® med en conzoom®licens

conzoom®licensen rummer den danske conzoom®segmentering af alle husstande i 9 conzoom®grupper og 36 conzoom®typer. Derudover får du også adgang til 11 socioøkonomiske deciler, der inddeler husstandene efter indkomst, uddannelse m.v. og giver dig et godt overblik over dine kunder og målgruppers socioøkonomiske og demografiske karateristika

 

keyboard_arrow_rightLæs mere

Historien om conzoom®

conzoom®s historie er efterhånden mange år lang fra den første danske conzoom®klassifikation blev publiceret i 2002 til en dynamisk segmenteringsmodel, der med et data blend med virksomhedernes egne kundedata kan beregne conzoom® i realtid og segmentere kunderne bedre og bedre

 

conzoom® har fra starten forsøgt at beskrive husstandene og deres beboere så præcist som muligt ud fra de nationale registre og statistiske data, der via data om adresser, ejendomme, familietyper, indkomst, formue, forbrugeradfærd m.v. kan tegne et portræt af de forbrugersegmenter, der eksisterer på et givent tidspunkt. På den måde har conzoom® årligt tegnet et øjebliksportræt af i første omgang den danske befolkning og senere af resten af Norden, da Sverige, Norge og Finland også blev conzoom®segmenterede

 

Udviklingen af hver ny generation af conzoom® har fulgt udviklingen i de samfund, den beskriver og segmenteringsværktøjet er løbende blevet forbedret med frigivelsen af flere og stadigt bedre data i offentlige registre - uden at gå på kompromis med den enkeltes privatliv. conzoom® udstiller nemlig ikke personer og persondata, men identificerer de træk og tendenser, der kendetegner os som kunder, forbrugere og borgere


 

Uddrag fra conzoom® 2005 om  Type 4 Forstadssingler:

Forstadssingle er med på beatet. De benytter e-mail og SMS i deres daglige kommunikation og handler alt fra aktier til dagligvarer på internettet. Færre har bil, og de fleste benytter sig af den kollektive trafik. De læser gerne magasiner om mode og livsstil eller idé-nyt der kan inspirere dem til indretning af deres lejlighed. Er i øvrigt flittige læsere af Søndagsavisen. På tv er det typisk kanaler som TV Danmark og TV3 de ser, men Forstadssingle lejer også gerne videofilm. På radio foretrækker de en kanal som Radio2

 

Fra kvadratnetsdata til vejbidssegmenterede data

Ét af de mest afgørende punkter i udviklingen af conzoom® har været overgangen fra kvadratnetdata til vejbidssegmenterede data. Det skete med udgivelsen af den 5. generation af conzoom®Danmark i 2015. Dermed var Geomatic det første datahus, der tilbød data skabt med denne nye og langt mere præcise diskretioneringsmetode fra Danmarks Statistik, og det gav da også et mærkbart løft i de enkelte segmenters renhed; segmenter i Senior-gruppen havde nu færre husstande med, hvor beboerne ikke var seniorer, ligesom Velhaver-gruppen også fik færre ikke-velhavende husstande i sig

 

Det ses af eksemplet her, hvor den personlige indkomst for husstandene i conzoom®typen D1 Formue og formåen er opgjort på henholdsvis kvadratnet og vejbidsdata:

conzoom®tidslinjen

 • 2017

  conzoom® bliver dynamisk og er nu en model, der kan implementeres som et data blend med kunders egne data. Dermed kan segmenterne beregnes i realtid

 • 2015

  Den 5. generation af conzoom®Danmark publiceres. Den rummer 9 hovedgrupper og 36 typer. Det er den mest præcise segmentering til dato, fordi de statistiske data fra Danmarks Statistik nu er opgjort på vejbidder

  Samme år lanceres også 1. generation af conzoom®Norge

 • 2014

  Geomatic etableres i Sverige og 2. generation af conzoom®Sverige lanceres

 • 2013

  3. generation af conzoom®Finland publiceres

 • 2011

  4. generation af conzoom®Danmark publiceres. Den er nu baseret på en kombination af kvadratnet og vejsidesegmentering, det nye BBR samt nye og mere avancerede modeller tages i brug i udviklingen af conzoom®, der bliver fortsat stærkere og stærkere som segmenteringsprodukt

 • 2008

  Samarbejdet om mosaicTM afbrydes og Experian lancerer egen mosaicTM i Danmark. Samtidig lancerer Geomatic den 3. generation af conzoom®Danmark

 • 2007

  1. generation af conzoom®Finland udvikles og markedsføres under navnet mosaicTM

 • 2006

  Geomatic indgår et globalt samarbejde med Experian, og produkterne mosaicTM og conzoom® fusioneres og markedsføres globalt under navnet mosaicTM, men fortsat nationalt under navnet conzoom® som vi altså her ser 2. generation af i Danmark

 • 2005

  Geomatic udvider porteføljen med publiceringen af den 1. generation af conzoom®Sverige

 • 2002

  Martin Glarvig fratræder efter aftale med TDC sin stilling for at stifte Geomatic og dermed sætte liv til Det Danske Kvadratnet, som ser dagens lys. Den 1. generation af conzoom®Danmark udvikles, og Danmarks første geosegmenteringsværktøj baseret på kvadratnettet er en realitet

 • 2001

  Ejendomsdata og adresser frikøbes efter det første PSI-direktiv, og den offentlige informationsserver OIS er en realitet. Geomatics stifter Martin Glarvig er på dette tidspunkt Geomarketingchef i TDC og øjner muligheden for at udvikle et nyt geosegmenteringsværktøj baseret på åbne offentlige data og et dansk kvadratnet, som udvikles i samarbejde med offentlige myndigheder, herunder Danmarks Statistik og det daværende Kort- & Matrikelstyrelsen

 

Mere om Geomatic